Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017

  • Danuta Zawadzka Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Słowa kluczowe: Rosja, rynek wieprzowiny, samowystarczalność

Abstrakt

Celem analizy jest zidentyfikowanie kluczowych zmian, jakie nastąpiły na rosyjskim rynku wieprzowiny w latach 1990-2017. Badaniem objęto wszystkie elementy rynku, podejmując jednocześnie próbę odpowiedzi na dwa pytania: Czy rosnąca produkcja mięsa wieprzowego pozwoli na uzyskanie przez Rosję samowystarczalności w najbliższych latach? oraz czy Rosja ma szansę na przekształcenie się z importera netto w eksportera netto wieprzowiny? Podstawę oceny stanowiły dane pochodzące z rosyjskich Roczników Statystycznych oraz z publikacji amerykańskich Foreign Agricultural Service USDA. Do pomiaru dynamiki wykorzystano indeksy o stałej i zmiennej podstawie. Analiza pozwoliła na stwierdzenie, że największy wpływ na rosyjski rynek wieprzowiny wywarły subsydia prowadzące do wzrostu pogłowia i produkcji wieprzowiny w ostatnich dziesięciu latach. Pozwoli to na osiągnięcie samowystarczalności w najbliższych latach, ale pozycja eksportera netto może być osiągnięta w dalszej przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2018-07-02
Jak cytować
Zawadzka, D. (2018). Rynek wieprzowiny w Rosji w latach 1990-2017. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, (18(33) 2). Pobrano z https://js.wne.sggw.pl/index.php/prs/article/view/490