Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
 • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów artykułów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego

 1. W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma, w języku polskim i angielskim.
 2. Zaakceptowane przez redakcję artykuły zostaną przekazane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej.
 3. Lista recenzentów zostanie opublikowana w ostaniem zeszycie w roku oraz na stronie internetowej czasopisma ( Przejdź ).
 4. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie, artykułu do publikacji (formularz recenzji –  pobierz).
 5. Redakcja Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.
 6. Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 7. Guest authorship (honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, tj. nieprzestrzegania działań wykluczających występowanie opisanych wyżej zjawisk.
 9. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), a główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” autorzy wypełniają oświadczenia (druk oświadczenia – pobierz).
 10. Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 11. Autor przesyła do redakcji tekst artykułu przygotowany według wymogów redakcyjnych (wymogi redakcyjne – pobierz). Autor ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

##default.journalSettings.privacyStatement##