Open Journal System - Czasopisma na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Czasopisma

 • Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy"

  Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji (ang. double-blind review) zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (ang. conference proceedings). Zaleca się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu.


   

 • Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

  Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

 • Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 roku. Periodyk ukzauje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektornicznej. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (20 pkt).
  W czasopiśmie publikowane są opracowania traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa.
  Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i zajmujacych się polityką agrarną.


  Opublikowane numery PEFIM: http://sj.wne.sggw.pl/pefim/


  ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640 


  Wersja elektroniczna jest dostępna jako czasopismo otwarte na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Creative Commons NonCommercial license - Wikipedia