Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej

  • Piotr Kułyk Uniwersytet Zielonogórski
  • Anna Gąsiorek-Kowalewicz Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: zielona gospodarka, Grupa Wyszehradzka, wskaźniki pomiaru, elementy zielonej gospodarki

Abstrakt

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, a w szczególności relacje między aspektami ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi czy politycznymi stały się punktem wyjścia do rozważań nad ścieżką rozwoju społeczno-gospodarczego. Za jedno z nowych podejść, uznać można koncepcję - green economy. Wzrost znaczenia tego podejścia upatruje się w rosnących ograniczeniach utrzymania długofalowego wzrostu w tradycyjnym podejściu zgodnie z modelem Solowa i występowania okresowo znacznych odchyleń uzyskiwanych wyników rocznych od stanu równowagi. Odnosząc się do tego problemu za cel artykułu przyjęto wskazanie uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W celu identyfikacji oraz określenia oddziaływania poszczególnych czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych na rozwój sektora zielonej gospodarki zastosowano regresję panelową. Zakres czasowy obejmuje lata 2004-2016. Ze względu na brak uniwersalnej metody oceny stopnia rozwoju tej koncepcji, przeprowadzone badanie może być uznane za jedną z propozycji w ramach przedmiotu literatury. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą służyć do interpretacji uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2018-07-02
Jak cytować
Kułyk, P., & Gąsiorek-Kowalewicz, A. (2018). Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej . Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, (18(33) 2). Pobrano z https://js.wne.sggw.pl/index.php/prs/article/view/478