Open Journal System - Czasopisma na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Czasopisma

 • Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy"

  Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji (ang. double-blind review) zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (ang. conference proceedings). Zaleca się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu.


   

 • Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

  Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

 • Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 roku. Periodyk ukzauje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektornicznej. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" (20 pkt).
  W czasopiśmie publikowane są opracowania traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa.
  Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i zajmujacych się polityką agrarną.


  Opublikowane numery PEFIM: http://sj.wne.sggw.pl/pefim/


  ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640 


  Wersja elektroniczna jest dostępna jako czasopismo otwarte na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Creative Commons NonCommercial license - Wikipedia

 • Annals of Marketing Management & Economics

  Annals of Marketing Management & Economics (AMME) jest recenzowanym czasopismem naukowym.


  Zamierzeniem twórców AMME jest umożliwienie wymiany informacji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pismo koncentruje się na tematyce ekonomii, marketingu, zarządzania oraz finansów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.


  W czasopiśmie publikowane są wyniki bieżących analiz i badań naukowych, a także wnioski mogące stanowić podstawę przyszłych badań.

 • Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

  Czasopismo wydawane jest w formie papierowej od 1995 r.
  Publikowane są wyniki teoretycznych i empirycznych oryginalnych badań naukowych z zakresu zagadnień mikro- i makroekonomicznych dotyczących gospodarczych, organizacyjnych, politycznych, społecznych i ekologicznych aspektów funkcjonowania sektora rolno-żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich.  Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Czasopismo ma 13 pkt wg części B wykazu MNiSW.

 • Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

  W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich w aspekcie międzynarodowym.


   

 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (wcześniej Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa) publikują wyłącznie oryginalne prace naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych oraz artykuły metodyczne. Redakcja nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych, które bazują wyłącznie na danych obcych.


  Czasopismo jest kwartalnikiem afiliowanym przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiegio w Warszawie. Znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych z liczbą 14 punktów (lista MNiSzW pozycja 2287).