Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

Artykuły do serii powinny być przygotowywane w języku angielskim. Tytuł, słowa kluczowe i streszczenia w języku angielskim i w języku polskim. Artykuły do recenzji mogą być przysyłane w języku polskim, a na język angielski przetłumaczone po przyjęciu artykułu do druku. Rada Naukowa serii Oeconomia w trosce o poprawę rangi wydawnictwa zwraca uwagę zarówno na treść merytoryczną, jak i staranność formy opracowań. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w zakładce „PROCEDURA RECENZOWANIA”.

Wszystkie numery Acta Sci. Pol. Oeconomia dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej http://acta_oeconomia.sggw.pl

Od 2007 roku czasopismo jest kwartalnikiem, a każdy artykuł w Acta Sci. Pol. Oeconomia otrzymuje 15 punktów. Autorów prosimy o uwzględnianie w cytowanych pozycjach bibliograficznych artykułów z poprzednich numerów Acta Sci. Pol. Oeconomia na podobny temat. Zwracamy uwagę na rangę streszczenia i słów kluczowych, które to informacje są wysyłane do kilkuset bibliotek na całym świecie, stąd potrzeba szczególnie starannego ich opracowania i przetłumaczenia na j. angielski.

Od 2011 roku kwartalnik Acta Sci. Pol. Oeconomia jest indeksowany w bazach: AGRO, Index Copernicus, BazEkon, EBSCO.