Open Journal System - Czasopisma na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Czasopisma

 • Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy"

  Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji (ang. double-blind review) zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (ang. conference proceedings). Zaleca się, aby objętość artykułów nie przekraczała 8 stron maszynopisu.


   

 • Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

  Acta to wydawnictwo ogólnopolskie liczące kilkanaście serii tematycznych, z ujednoliconą szatą graficzną i o podobnym formacie redakcyjnym. Czasopismo powstało z inicjatywy pracowników uczelni rolniczych i wydawane jest pod patronatem rektorów tychże uczelni. Dotychczasowe zaangażowanie środowisk uczelnianych w podnoszenie poziomu merytorycznego i edytorskiego wszystkich serii tematycznych, przy zgodnym wysiłku autorów oraz Rad Programowej i Naukowych, przyczyniło się do tego, że czasopismo Acta Scientiarum Polonorum, w tym nasza seria Oeconomia, zdobyło już godne miejsce w środowisku naukowym i akademickim.

 • Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing powstały w 2009 roku z przekształcenia czasopisma ciągłego wydawanego od 1992 roku. Periodyk ukazuje się dwa razy w roku (czerwiec i grudzień) w formie drukowanej i elektronicznej. Zeszyty Naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" .


  Wg komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe uzyskały 40 pkt..


  W czasopiśmie publikowane są opracowania związane z ekonomią i finansami w tym traktujące o roli instytucji finansowych i ich instrumentów w rozwoju wsi i rolnictwa. Daje ono szanse publikowania dorobku naukowego młodym i doświadczonym pracownikom nauki umożliwiając korzystanie z kompetencji i recenzji najbardziej doświadczonych pracowników. Pełni rolę integracyjną środowiska naukowego ekonomistów i finansistów.


   


  Opublikowane numery: http://sj.wne.sggw.pl/pefim/


  ISSN 2081-3430, eISSN 2544-0640 


  Wszystkie artykuły w czasopiśmie naukowym Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing publikowane są na zasadach Open Access. W ramach licencji użytkownicy otrzymują bezpłatny dostęp do treści publikowanych na stronie czasopisma oraz w zewnętrznych repozytoriach. Ponadto każdy użytkownik może udostępniać treści (kopiować i rozpowszechniać pracę), a także adaptować (remiksować, przekształcać i budować na podstawie materiału). Opublikowane artykuły są dostępne w systemie open access, z wykorzystaniem licencja Creative Commons CC BY-NC.


  Creative Commons NonCommercial license - Wikipedia